You are currently viewing Informationsmötet den 4 juni

Informationsmötet den 4 juni

Lördagen den 4 juni höll våra samfälligheter informationsträffar vid Norrtorp.

Nytt för året var att alla nyblivna fastighetsägare inom Snäckevarp hade bjudits specifikt in till en egen träff med delar av styrelsen före det ordinarie informationsmötet. Syftet med inbjudan var förutom att träffas och lära känna varandra, att kunna informera de nyblivna ägarna om samfälligheterna och kunna svara på frågor som fanns. Det var god uppslutning och mycket bra frågor och diskussioner hann vi med under den timme vi hade avsatt för ändamålet – se bilden i inlägget.

Därefter följde det sedvanliga infoformationsmötet. Det samlade ca 40 deltagare i Norrtorpsladans loge. Under Informationsmötets första timme presenterade ordförande Mats Rosander information från verksamhetsåret 2021-22 därefter en framåtblick det kommande året 2022-23. Se presentationen.

Sedan presenterade Per-Erik Lundh och Gunnar Eneqvist den inventering av kulturmark och kulturobjekt som de gjort under året på uppdrag av styrelsen. Den är mycket omfattande och innehöll en översiktlig genomgång av vad de funnit samt förslag på hur vi kan göra inom samfälligheten för att synliggöra och bevara de stora värden som finns i vår närmiljö inom området mark och kulturobjekt.
Åtgärdsplan kommer att föreslås på årsstämman och rapporten kommer inom kort att kunna läsas på vår hemsida.