Skogsskötselmetoder

På traditionellt och utprövat sätt vårdas skogen genom röjning, gallring, föryngringshuggning, plantering och självsådd.

Röjning utförs i ungskog, vanligtvis när stammarna är 2-4 m höga. Avsikten är att få tillväxten fördelad på färre stammar. De fällda stammarna tas vanligen inte till vara.

Gallring görs när skogen är 15-40 år. Avsikten är att vårda och utveckla skogen och för att, likaså, föra över skogsproduktionen på färre stammar. Det fällda virket tas om hand och blir i första hand massaved, som används för pappersproduktion.

Föryngringshuggning, slutavverkning, kalhuggning, kärt barn har många namn, görs för att skörda den mogna skogen och bärga lönen för ett långsiktigt arbete med skogen. Utfallet blir sågtimmer och massaved.

Hyggesfritt skogsbruk är en metod, som kan tillämpas om man eftersträvar biologisk mångfald och rekreationsskog mer än ekonomisk vinning. Blädning är den vanligaste formen av hyggesfritt skogsbruk. Vid blädning försöker man få en flerskiktad skog med träd av alla storlekar. Vid avverkning tar man punktvis bort de grövsta träden och gallrar lite i täta bestånd. Avverkningsmetoden är kontroversiell och oenighet råder bland expertisen om dess lämplighet.

Plantering ska göras senast tre år efter avverkning, vanligtvis med 2000-2500 plantor/ha. En annan metod är självsådd under frötallar, som kan tillämpas på lämpliga marker.

Här går att läsa om den miljöinvestering som utförts vid Drottningsvik: Miljöinvestering genomförs vid Drottningsvik ver2

 

Ansökan att fälla träd inom 10 m från tomt

Tio meter in på allmänning finns det möjlighet att gallra bort oönskade träd. De träd som ska tas bort väljs ut i samråd med en person utsedd av SSF styrelse. Träden ska tas ned av fastighetsägaren eller av entreprenör på fastighetsägarens bekostnad. Fastighetsägare som är intresserad av denna typ av gallring ombeds att fylla i uppgifter i formuläret och lämna dem till Peder Ahlgren med adress enligt formuläret. Ladda hem här:

Ansökan trädfällning

Ängsslåtter

Inom vårt gemensamma område har vi en hel del ängsmark. Några av dessa ytor utarrenderas för att hålla dessa i schack med slåtter och bete för kreatur.

Några mindre arealer håller vi själva under kontroll med årlig slåtter för att hindra alltför ohejdad växtlighet.

Ristippen

Vi har en ristipp som nås från väg 212 mellan A- och B-infarterna. Alla medlemmar har möjlighet att lämna ris från sitt närområde. Kod för lås till grinden är utskickat till samtliga medlemmar.

Tänk på att alltid stänga grinden efter ditt besök. Ris eldas successivt, så kolla att du lägger riset på en hög som inte glöder.

Löv och annat trädgårdsavfall kan läggas på särskilda högar enligt utmärkning.

Se layout på ristippen: